Zamknij

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Dowiedz się więcej.

REKRUTACJA

Uwaga rodzice dzieci od 3 do 7 lat

Przypominamy, że trwają zapisy do oddziałów przedszkolnych i do klasy pierwszej na rok szkolny

2020/2021. Termin zapisów mija 25 marca 2020 r. Aby zapisać dziecko należy wypełnić kartę

przyjęcia dziecka do oddziału przedszkolnego/szkoły, którą można pobrać ze strony

sptomaszowice.pl, wypełnić i wysłać na adres e-mail ( Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. ). Karta powinna być

podpisana przez rodzica, w związku z tym może to być scan. Karty wysłane bez podpisu (dokument

Word lub PDF) będzie można podpisać po otwarciu szkół. 26 marca szkoła poda do publicznej

wiadomości listę dzieci / uczniów przyjętych do oddziałów przedszkolnych i do szkoły (wewnątrz

budynku) oraz ilość dzieci przyjętych do oddziałów przedszkolnych i do szkoły (na stronie www

szkoły).

Szkoła ma obowiązek przyjęcia wszystkich dzieci zamieszkałych w obwodzie szkoły, tj. w

miejscowościach: Tomaszowice, Tomaszowice Kolonia, Moszna, Moszna Kolonia, Miłocin (część

położona w obrębie gminy Jastków) oraz możliwość przyjęcia dzieci spoza obwodu szkoły, jeśli po

pierwszym terminie rekrutacji będzie dysponowała miejscami. Dodatkowy termin rekrutacji: 20 ? 29

maja 2020 r.

ZASADY REKRUTACJI DO ODDZIAŁÓW PRZEDSZKOLNYCH NA ROK SZKOLNY 2020/2021

Informacje ogólne

Zasady prowadzenia postępowania rekrutacyjnego do samorządowego przedszkola  i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych (w tym do oddziałów przedszkolnych w Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Tomaszowicach) na rok szkolny 2020/2021 zostały przygotowane w oparciu o zapisy ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2019 r. poz. 1148 ze zm.).

 

Wychowanie przedszkolne obejmuje dzieci od początku roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 3 lata, do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 7 lat.

Dzieci sześcioletnie (urodzone w 2014 roku) obowiązane są odbyć roczne przygotowanie przedszkolne w przedszkolu lub oddziale przedszkolnym zorganizowanym w szkole podstawowej. Obowiązek ten rozpoczyna się z początkiem roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 6 lat.

Dziecko sześcioletnie, na wniosek rodziców, może rozpocząć naukę w klasie I szkoły podstawowej.

Dzieci z odroczonym obowiązkiem szkolnym kontynuują przygotowanie przedszkolne w przedszkolu lub oddziale przedszkolnym w szkole podstawowej.

Dzieci pięcioletnie (urodzone w 2015 r.), dzieci czteroletnie (urodzone w 2016 r.) oraz dziecitrzyletnie (urodzone w 2017 r.) mają ustawowe prawo do korzystania z wychowania przedszkolnego. W sytuacji nieprzyjęcia dziecka w postępowaniu rekrutacyjnym do przedszkola/oddziału przedszkolnego wskazanego we wniosku, wójt gminy może wskazać rodzicom inny oddział przedszkolny w szkole podstawowej, który może  przyjąć dziecko.

Sieć przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych na terenie Gminy Jastków określa Uchwała Nr XXI/144/2016 Rady Gminy Jastków z dnia 3 czerwca 2016 r.  w sprawie ustalenia sieci przedszkoli publicznych i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Jastków.

Kontynuacja wychowania przedszkolnego

Rodzice dzieci uczęszczających obecnie do przedszkola lub oddziału przedszkolnego  w szkole podstawowej składają na  rok szkolny 2020/2021 deklarację o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego w tym przedszkolu/oddziale przedszkolnym w szkole podstawowej w terminie od 11 do 17 lutego 2020 roku.

Rekrutacja do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych na rok szkolny 2020/2021

Rekrutacja dotyczy wyłącznie rodziców, którzy po raz pierwszy chcą zapisać swoje dziecko do przedszkola/oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej  w Gminie Jastków lub chcą zmienić przedszkole/oddział przedszkolny.

W postępowaniu rekrutacyjnym biorą udział dzieci zamieszkałe w Gminie Jastków:

 • dzieci 3-4-5-6 letnie (urodzone w latach 2017-2014)
 • dzieci, którym odroczono obowiązek szkolny.

Dzieci urodzone w 2018 r. nie biorą udziału w rekrutacji. Rodzice/prawni opiekunowie mogą ubiegać się o przyjęcie do przedszkola po ukończeniu przez dziecko 2,5 lat, dopiero w ciągu roku szkolnego, jeżeli przedszkole posiada wolne miejsce.

Do oddziałów przedszkolnych w Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Tomaszowicach będą przyjmowane dzieci 3, 4, 5 i 6 letnie (urodzone w latach 2014-2017).

Oferta rekrutacyjna przedszkola i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych  prowadzonych przez Gminę Jastków oraz szczegółowe informacje na temat postępowania rekrutacyjnego są dostępne w przedszkolu  i w każdej szkole podstawowej prowadzącej nabór - Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Tomaszowicach  http://www.sptomaszowice.pl

Rodzice/prawni opiekunowie dzieci zamieszkałych poza Gminą Jastków mogą ubiegać się  o przyjęcie dziecka w postępowaniu uzupełniającym, jeżeli przedszkole/szkoła będzie dysponowała wolnymi miejscami.

Postępowanie rekrutacyjne na wolne miejsca w przedszkolu/oddziale przedszkolnym w szkole podstawowej prowadzi się na wniosek rodziców/prawnych opiekunów.

Rodzice/prawni opiekunowie pobierają wniosek ze strony internetowej przedszkola/szkoły [tutaj] lub w sekretariacie przedszkola/szkoły.

Wypełniony i podpisany wniosek o przyjęcie dziecka należy złożyć w wybranym przedszkolu /szkole podstawowej. Wniosek o przyjęcie dziecka można złożyć do nie więcej niż
3 placówek.

We wniosku określa się kolejność wybranych placówek, od najbardziej preferowanych do najmniej preferowanych.

Do wniosku o przyjęcie należy dołączyć dokumenty/oświadczenia potwierdzające spełnianie kryteriów.

Oświadczenia składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń.

W przypadku liczby kandydatów większej niż liczba wolnych miejsc na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego brane są pod uwagę łącznie kryteria określone w art.131 ust.2 ustawy Prawo oświatowe, tzw. kryteria ustawowe:

 • wielodzietność rodziny kandydata;
 • niepełnosprawność kandydata;
 • niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata;
 • niepełnosprawność obojga rodziców kandydata;
 • niepełnosprawność rodzeństwa kandydata;
 • samotne wychowywanie kandydata w rodzinie;
 • objęcie kandydata pieczą zastępczą.

Kryteria wymienione powyżej mają jednakową wartość.

W przypadku uzyskania równorzędnych wyników na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego lub jeżeli po jego zakończeniu przedszkole/oddział przedszkolny w szkole podstawowej  nadal dysponuje wolnymi miejscami, na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego brane są pod uwagę kryteria określone w Uchwale Nr XXXI/225/2017 Rady Gminy Jastków z dnia 24 marca 2017 r. w sprawie określenia kryteriów naboru do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Jastków w postępowaniu rekrutacyjnym
i postępowaniu uzupełniającym oraz dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów, tzw. kryteria samorządowe:

 • kandydat, którego oboje rodzice bądź rodzic samotnie wychowujący dziecko są zatrudnieni w oparciu    o umowę o pracę, wykonują pracę na podstawie umowy cywilnoprawnej, prowadzą gospodarstwo rolne lub pozarolniczą działalność gospodarczą  lub uczą się
  w systemie dziennym - 10 punktów;
 • kandydat, którego oboje rodzice bądź rodzic samotnie wychowujący dziecko mieszkają na terenie Gminy Jastków  i rozliczają podatek dochodowy od osób fizycznych na rzecz Gminy Jastków w II Urzędzie Skarbowym w Lublinie - 5 punktów;
 • kandydat, którego rodzeństwo uczęszcza do tego samego przedszkola/szkoły, w której prowadzony jest oddział przedszkolny - 2 punkty.

 

Postępowanie rekrutacyjne prowadzi Komisja rekrutacyjna powołana przez dyrektora przedszkola/szkoły podstawowej.

Postępowanie rekrutacyjne prowadzone jest w terminach określonych w harmonogramie -  załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 11/2020 Wójta Gminy Jastków z dnia 28 stycznia 2020 r. w sprawie ustalenia harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym do przedszkola, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych i do klas pierwszych szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Jastków na rok szkolny 2020/2021.

Przydział dzieci do właściwych oddziałów w danej placówce nastąpi po zakończeniu postępowania rekrutacyjnego. Organizacja przedszkola i oddziałów przedszkolnych jednorodnych wiekowo lub mieszanych jest uzależniona od liczby i wieku dzieci kontynuujących edukację przedszkolną i przyjętych w wyniku rekrutacji.

 

REKRUTACJA  DO KLAS PIERWSZYCH SZKÓŁ PODSTAWOWYCH NA ROK SZKOLNY 2020/2021

 

Rekrutacja kandydatów do klas I szkół podstawowych na rok szkolny 2020/2021 odbywa się na zasadach określonych w ustawie z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2019 r. poz. 1148 ze zm.).

Każda  szkoła podstawowa prowadzona przez Gminę Jastków, w której realizowany jest obowiązek szkolny, ma przypisany do siebie określony zasięg terytorialny, czyli tzw. obwód (albo rejon). Zawiera on nazwę miejscowości lub ich części należące do jej obwodu. Obwody  zostały określone Uchwałą Nr VI/46/2019 Rady Gminy Jastków z dnia 29 marca 2019 roku w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Jastków oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych od 1 września 2019 r.

Zapisy  do klasy pierwszej szkoły podstawowej

Dzieci zamieszkałe w obwodzie danej szkoły przyjmuje się do klasy pierwszej z urzędu na podstawie zgłoszenia rodziców - karta zgłoszenia dziecka do szkoły - tutaj . Do zgłoszenia dołącza się oświadczenie o miejscu zamieszkania rodziców kandydata i kandydata. Oświadczenie składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń.

Dzieci, którym organ wykonawczy gminy wskazał, jako miejsce realizacji obowiązkowego rocznego wychowania przedszkolnego szkołę podstawową, inną niż szkoła w obwodzie, której dziecko mieszka, przyjmowane są do klasy pierwszej tej szkoły na podstawie wniosku rodziców/prawnych opiekunów, bez przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego.

Do klasy I szkoły podstawowej na rok szkolny 2020/2021 przyjmowane są dzieci:

 • 7 - letnie (urodzone w 2013r.) objęte obowiązkiem szkolnym,
 • 6 - letnie (urodzone w 2014r. ) zgodnie z wolą rodziców i na ich wniosek, jeżeli dziecko korzystało z wychowania przedszkolnego w poprzednim roku szkolnym albo posiada opinię poradni psychologiczno-pedagogicznej o możliwości rozpoczęcia nauki w szkole podstawowej.

Odroczenie obowiązku szkolnego

Dyrektor szkoły podstawowej w obwodzie, której dziecko mieszka, na wniosek rodziców odracza obowiązek szkolny o jeden rok. Wniosek składa się w roku kalendarzowym, w którym dziecko powinno rozpocząć naukę w pierwszej klasie. Do wniosku dołącza się opinię poradni psychologiczno-pedagogicznej, z której wynika potrzeba odroczenia spełniania przez dziecko obowiązku szkolnego  w danym roku szkolnym. Dziecko, któremu odroczono obowiązek szkolny korzysta nadal z wychowania przedszkolnego w oddziale przedszkolnym. Dziecko, które otrzymało odroczenie  i powtarza w tej samej placówce roczne przygotowanie przedszkolne, nie bierze udziału w rekrutacji, rodzice składają jedynie informację o kontynuacji wychowania przedszkolnego. Dziecko, które do czasu rekrutacji nie otrzymało jeszcze odroczenia obowiązku szkolnego musi zostać zgłoszone do  pierwszej  klasy.

W przypadku dzieci posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, rozpoczęcie spełniania obowiązku szkolnego może być odroczone nie dłużej niż do końca roku szkolnego w tym roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 9 lat. Do tego czasu dziecko kontynuuje wychowanie przedszkolne.

Rekrutacja na wolne miejsca dla kandydatów spoza obwodu danej szkoły

Kandydaci zamieszkali poza obwodem danej szkoły mogą być przyjęci do klasy pierwszej publicznej szkoły podstawowej po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego, jeżeli dana szkoła nadal dysponuje wolnymi miejscami.

Wniosek wraz z niezbędnymi dokumentami należy złożyć w sekretariacie szkoły w terminie od 11-25 marca 2020r.

O przyjęciu do szkoły nie decyduje kolejność zgłoszeń.

W postępowaniu rekrutacyjnym są brane pod uwagę kryteria określone przez organ prowadzący w Uchwale Nr XXXI/226/2017 Rady Gminy Jastków z dnia 24 marca 2017 roku w sprawie określenia kryteriów naboru do klas pierwszych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Jastków, w postępowaniu rekrutacyjnym i postępowaniu uzupełniającym oraz dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów, tj.:

 • kandydat uczęszczał do miejscowego przedszkola/oddziału przedszkolnego przy szkole podstawowej - 10 punktów;
 • kandydat, którego oboje rodzice bądź rodzic samotnie wychowujący dziecko mieszkają na terenie Gminy Jastków i rozliczają podatek dochodowy od osób fizycznych na rzecz Gminy Jastków w II Urzędzie Skarbowym w Lublinie - 3 punkty,
 • rodzeństwo kandydata uczęszcza do tej samej szkoły - 2 punkty.

Spełnianie w/w kryteriów należy potwierdzić stosownym oświadczeniem.

Ofertę edukacyjną oraz szczegółowe informacje na temat postępowania rekrutacyjnego można uzyskać bezpośrednio w szkole podstawowej prowadzącej nabór:

Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Tomaszowicach  http://www.sptomaszowice.pl Obwód: Miłocin, Moszna, Moszna Kolonia, Tomaszowice, Tomaszowice Kolonia.

Postępowanie rekrutacyjne prowadzone jest w terminach określonych w harmonogramie -  załącznik nr 2 do Zarządzenia nr 11/2020 Wójta Gminy Jastków z dnia 28 stycznia 2020 r. w sprawie ustalenia harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym do przedszkola, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych i do klas pierwszych szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Jastków na rok szkolny 2020/2021.

 
Goście na stronie
Naszą witrynę przegląda teraz 5 gości 
mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterYesterday42
mod_vvisit_counterThis week136
mod_vvisit_counterLast week545
mod_vvisit_counterThis month1332
mod_vvisit_counterLast month3495
mod_vvisit_counterAll days196908

Aktualnie: gości 5 połączonych
Your IP: 3.239.51.78
 , 
Today: Sty 20, 2021